Giá thể sơ dừa rối lót chậu trồng phong Lan đã xử lý_Giá thể xơ dừa xé làm tổ chim

21.000,0

Lưới xơ dừa Bến Tre Việt Nam được ứng dụng trong xây dựng kiểm soát xói mòn, lở đất ở các nước trên Thế Giới. Yescoco nhận gia công sản xuất và xuất khẩu

Danh mục: